V marci 2013 EK predstavila návrhy meniace nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva a smernicu zbližujúcu právne predpisy členských štátov o ochranných známkach. Komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa na „reformnom balíčku“ dohodli a 16. decembra boli schválené Európskym parlamentom v 2. čítaní.
Hlavným cieľom novej legislatívy je predovšetkým zjednodušiť, zrýchliť a harmonizovať proces prihlasovania ochrannej známky. Ďalej by mala byť v tejto oblasti zvýšená právna istota. Tiež by mala byť zabezpečená lepšia spolupráca medzi Úradom pre harmonizáciu na vnútornom trhu OHIM Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu vedie konania o ochranných známkach Spoločenstva a o registrovaných dizajnoch spoločenstva.viac na www.EuropskaUnia.sk », zodpovedným orgánom za registráciu ochranných známok na európskej úrovni a národnými úradmi. V neposlednom rade reformy cielia na uvedenie právnych predpisov do súladu s Lisabonskou zmluvou.