Napriek určitému pokroku môžeme sledovať veľkú priepasť medzi záväzkami členských štátov a ich reálnym plnením. Prijaté opatrenie nemôžu účinne fungovať, ak sa členské štáty nezapoja do ich napĺňania. V záujme účinného fungovania týchto systémov si musia členské štáty splniť svoje domáce úlohy a pružne reagovať na výzvu pre vnútroštátnych odborníkov, podporiť činnosť krízových vstupných centier (hotspotov), oznamovať Komisii svoje kapacity na prijímanie utečencov a určiť vnútroštátne kontaktné miesta, ktoré budú koordinovať premiestňovanie s Gréckom a Talianskom.