Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavila súbor politických nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riadenie demografických zmien a ich vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo EÚ vrátane jej globálnej konkurencieschopnosti. V oznámení sa uvádza rozsiahly súbor nástrojov (vrátane nástrojov regulačnej povahy, politických rámcov a financovania), ktoré majú členské štáty v tejto oblasti k dispozícii. V snahe posilniť postavenie všetkých obyvateľov a podporiť ich pri využívaní výhod a bezproblémovom riešení výziev spojených s demografickými zmenami možno tieto nástroje účinne kombinovať s vnútroštátnymi a regionálnymi politikami.