Na hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) Európska komisia uverejnila výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov. Z výsledkov vyplýva, že Európania sú relatívne dobre informovaní o nových pravidlách na ochranu údajov, o svojich právach a existencii vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov, na ktoré sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc pri porušení svojich práv.
Výsledky Eurobarometra na základe názorov 27 000 Európanov ukazujú, že 73 % respondentov počulo o aspoň jednom zo šiestich posudzovaných práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane údajov. Najvyššia informovanosť občanov je zaznamenaná v súvislosti s právom na prístup k vlastným údajom (EÚ 65 %, Slovensko 70 %), právom na opravu chybných údajov (EÚ 61 %, Slovensko 66 %), právom namietať proti zasielaniu priamych marketingových materiálov (EÚ 59 %, Slovensko 61 %) a právom na vymazanie svojich údajov (EÚ 57 %, Slovensko 64%). Najlepšie informovaní respondenti o právach v súvislosti s GDPR boli zo všetkých členských štátov respondenti z Írska (51 %), Slovenska (46 %) a Poľska (43 %). Z prieskumu rovnako vyplynulo, že oproti prieskumu z roku 2015 sa v súčasnosti až 77 % slovenských respondentov (nárast o 8pp oproti roku 2015 – najväčší nárast v rámci celej EU 28) cíti, že má svoje dáta viac pod kontrolou.
O všeobecnom nariadení o ochrane údajov počulo v priemere 67 % Európanov (83% Slovákov) a 57 % európskych respondentov (67 % slovenských respondentov) pozná vnútroštátne orgány pre ochranu údajov. Výsledky rovnako ukazujú, že ochrana údajov je zdrojom obáv, pričom 62 % európskych respondentov sa obáva, že nemajú úplnú kontrolu nad osobnými údajmi poskytovanými online.