Rozhodnutie Rady EÚ v zložení ministrov vnútra:

O čom dnes rozhodli ministri? Rada EÚ prijala návrh EK na premiestnenie 120 000 ľudí, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet utečencov by mal byť premiestnený počas nasledujúcich dvoch rokov. EK navrhovala, aby sa presunulo 15 600 utečencov z Grécka, 50 400 z Grécka, a 54 000 utečencov z Maďarska. Keďže si však Maďarsko neželá byť zaradené do zoznamu krajín, ktoré mali byť odbremenené Rada dnes rozhodla, že počet 54 000 sa môže použiť v prípade, že iný štát bude v najbližšom období konfrontovaný s náhlym prílevom utečencov. Ak sa tento počet (54 000) v najbližšom roku neprerozdelí medzi iné štáty, bude sa môcť použiť ďalšie odbremenenie Talianska a Grécka.

Koľko migrantov bude musieť prijať Slovensko ? Podľa rozhodnutia Rady EÚ by Slovensko v tejto fáze malo prijať 190 utečencov z Talianska a 612 utečencov z Grécka, čiže celkovo 802 utečencov. Tento počet ešte bude môcť byť znížený v prípade účasti Nórska a Švajčiarska. Okrem toho už Írsko avizovalo, že dobrovoľne prijme 4000 žiadateľov o azyl a Dánsko prijme ďalších 1000 utečencov. Veľká Británia bude prijímať sýrskych utečencov priamo z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Pri výpočte distribučného kľúča sa zohľadnili štyri kritériá: veľkosť populácie, ekonomická sila krajiny (HDP), počet žiadostí o azyl za posledných 5 rokov, a miera nezamestnanosti. V druhom roku sa bude prerozdeľovať 54 000 (buď z krajiny, ktorá bude vystavená masívnemu prílevu utečencov, alebo z Grécka a Talianska). V druhom roku by Slovensko prijalo 656 utečencov (za predpokladu, že nebude krajinou, ktorá by bola vystavená masívnemu migračnému tlaku). Toto číslo môže byť nižšie v závislosti od miery participácie Švajčiarska a Nórska, ktoré sú pridruženými krajinami Schengenu.

Finančná stránka – EÚ podporí túto relokačnú schému sumou 780 miliónov eur. Prijímajúci štát dostane 6000 eur na jedného utečenca, pričom sa poskytne 50% preddavok tak aby členské štáty mohli konať čo najrýchlejšie. Taliansko a Grécko dostanú príspevok 500 eur na jedného migranta ako príspevok na úhradu dopravných nákladov.

Môže sa štát vyhnúť prijatiu utečencov? Rada modifikovala návrh Komisie v tom zmysle, že členský štát bude môcť za výnimočných okolností do troch mesiacov od prijatia oznámiť Rade a Komisii, že nie je schopný podieľať sa na premiestnení utečencov a to maximálne do výške 30% z počtu, ktorý prináleží danému štátu. Musí pritom uviesť legitímne dôvody, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami EÚ. Môže ísť napríklad o náhly prílev utečencov, ktorý vytvorí enormný tlak na azylový systém daného štátu. Komisia návrh členskej krajine posúdi a predloží návrh Rade EÚ. Dočasná výnimka sa môže týkať len 30% počtu utečencov, ktorí by mali byť premiestnení do daného štátu.

Čo ak utečenec nezostane v krajine, do ktorej bude pridelený? Riziko sekundárnych pohybov samozrejme existuje a nebude ho možné úplne vylúčiť. Žiadateľ o azyl však bude povinný zostať v hostiteľskej krajine. Bude mať právo na pobyt len v tejto krajine a bez jej súhlasu sa nebude môcť presunúť do inej krajiny. Ak by hostiteľskú krajinu opustil bude eskortovaný späť do prijímajúcej krajiny. V prípade, že prijímaciu krajinu opustí, vystavuje sa riziku, že stratí ochranný právny status. V inej ako hostiteľskej krajine bude pôsobiť nelegálne. Vďaka povinnému snímaniu odtlačkov prstov bude možné ľahko identifikovať pôvodnú hostiteľskú krajinu. Komisia tiež odporučila členským krajinám, aby zvážili pravidelnú ohlasovaciu povinnosť a poskytovanie čisto materiálnej pomoci (bývanie, strava, odevy). Rôzna úroveň finančných dávok by mohla stimulovať sekundárne pohyby.

Kedy sa začne s premiestňovaním? Rada EÚ rozhodla, že mechanizmus sa spustí najneskôr do dvoch mesiacov od kedy členský štát udelil súhlas s prijatím utečencov. Vo výnimočných prípadoch táto lehota môže byť predĺžená na 3,5 mesiaca.

Ako to bude celé prebiehať? Relokácia prebehne v 5 fázach: A) V prípravnej fáze členské štáty určia národné kontaktné body pre účely výmeny informácií, štáty nominujú styčných splnomocnencov, ktorí budú vyslaní do Talianska a Grécka. Splnomocnenci budú dohliadať na to, aby sa prihliadalo na súlad medzi podmienkami prijímajúcej krajiny a profesijnou kvalifikáciou utečenca, jazykovými schopnosťami, rodinnými a kultúrnymi väzbami a aby sa tým zabezpečila čo najlepšia integrácia utečenca. V prípravnej fáze tiež členské krajiny pripravia plány na praktické uskutočnenie relokácie. B) Identifikačná fáza kandidáti na premiestnenie absolvujú interview a dostanú informácie o podmienkach relokácie, vrátane informácie o dôsledkoch nedovolených pohybov do iných krajín. V rámci rozhovoru sa identifikuje osobnostný a profesijný profil utečenca. C) Vytvorenie databázy kandidátov – prijímajúci členský štát bude môcť oznámiť svoje preferencie pre určitý typ kandidátov (napr. jazykové znalosti, profesie a pod.), avšak bez toho, aby sa porušoval princíp zákazu diskriminácie. D) Prideľovanie do konkrétnych krajín, pričom prednosť budú mať najviac zraniteľní utečenci (rodiny s deťmi, ženy a pod.) E) Procedurálne kroky na uskutočnenie premiestnenia – Grécko a Taliansko navrhnú zoznam utečencov hostiteľskej krajine, hostiteľská krajina vyjadrí súhlas s identifikovanými kandidátmi, písomné rozhodnutie o premiestnení. Najneskôr do dvoch mesiacov sa uskutoční samotné premiestnenie.

Môže Slovensku niekto nanútiť konkrétnych utečencov? Nie. Každý členský štát bude mať právo odmietnuť prijať konkrétneho žiadateľa, a to v prípade, že by predstavoval bezpečnostnú hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Rozhodnutie Rady EÚ v zložení ministrov vnútra:

O čom dnes rozhodli ministri? Rada EÚ prijala návrh EK na premiestnenie 120 000 ľudí, ktorí zjavne potrebujú medzinárodnú ochranu. Tento počet utečencov by mal byť premiestnený počas nasledujúcich dvoch rokov. EK navrhovala, aby sa presunulo 15 600 utečencov z Grécka, 50 400 z Grécka, a 54 000 utečencov z Maďarska. Keďže si však Maďarsko neželá byť zaradené do zoznamu krajín, ktoré mali byť odbremenené Rada dnes rozhodla, že počet 54 000 sa môže použiť v prípade, že iný štát bude v najbližšom období konfrontovaný s náhlym prílevom utečencov. Ak sa tento počet (54 000) v najbližšom roku neprerozdelí medzi iné štáty, bude sa môcť použiť ďalšie odbremenenie Talianska a Grécka.

Koľko migrantov bude musieť prijať Slovensko ? Podľa rozhodnutia Rady EÚ by Slovensko v tejto fáze malo prijať 190 utečencov z Talianska a 612 utečencov z Grécka, čiže celkovo 802 utečencov. Tento počet ešte bude môcť byť znížený v prípade účasti Nórska a Švajčiarska. Okrem toho už Írsko avizovalo, že dobrovoľne prijme 4000 žiadateľov o azyl a Dánsko prijme ďalších 1000 utečencov. Veľká Británia bude prijímať sýrskych utečencov priamo z utečeneckých táborov na Blízkom východe. Pri výpočte distribučného kľúča sa zohľadnili štyri kritériá: veľkosť populácie, ekonomická sila krajiny (HDP), počet žiadostí o azyl za posledných 5 rokov, a miera nezamestnanosti. V druhom roku sa bude prerozdeľovať 54 000 (buď z krajiny, ktorá bude vystavená masívnemu prílevu utečencov, alebo z Grécka a Talianska). V druhom roku by Slovensko prijalo 656 utečencov (za predpokladu, že nebude krajinou, ktorá by bola vystavená masívnemu migračnému tlaku). Toto číslo môže byť nižšie v závislosti od miery participácie Švajčiarska a Nórska, ktoré sú pridruženými krajinami Schengenu.

Finančná stránka – EÚ podporí túto relokačnú schému sumou 780 miliónov eur. Prijímajúci štát dostane 6000 eur na jedného utečenca, pričom sa poskytne 50% preddavok tak aby členské štáty mohli konať čo najrýchlejšie. Taliansko a Grécko dostanú príspevok 500 eur na jedného migranta ako príspevok na úhradu dopravných nákladov.

Môže sa štát vyhnúť prijatiu utečencov? Rada modifikovala návrh Komisie v tom zmysle, že členský štát bude môcť za výnimočných okolností do troch mesiacov od prijatia oznámiť Rade a Komisii, že nie je schopný podieľať sa na premiestnení utečencov a to maximálne do výške 30% z počtu, ktorý prináleží danému štátu. Musí pritom uviesť legitímne dôvody, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami EÚ. Môže ísť napríklad o náhly prílev utečencov, ktorý vytvorí enormný tlak na azylový systém daného štátu. Komisia návrh členskej krajine posúdi a predloží návrh Rade EÚ. Dočasná výnimka sa môže týkať len 30% počtu utečencov, ktorí by mali byť premiestnení do daného štátu.

Čo ak utečenec nezostane v krajine, do ktorej bude pridelený? Riziko sekundárnych pohybov samozrejme existuje a nebude ho možné úplne vylúčiť. Žiadateľ o azyl však bude povinný zostať v hostiteľskej krajine. Bude mať právo na pobyt len v tejto krajine a bez jej súhlasu sa nebude môcť presunúť do inej krajiny. Ak by hostiteľskú krajinu opustil bude eskortovaný späť do prijímajúcej krajiny. V prípade, že prijímaciu krajinu opustí, vystavuje sa riziku, že stratí ochranný právny status. V inej ako hostiteľskej krajine bude pôsobiť nelegálne. Vďaka povinnému snímaniu odtlačkov prstov bude možné ľahko identifikovať pôvodnú hostiteľskú krajinu. Komisia tiež odporučila členským krajinám, aby zvážili pravidelnú ohlasovaciu povinnosť a poskytovanie čisto materiálnej pomoci (bývanie, strava, odevy). Rôzna úroveň finančných dávok by mohla stimulovať sekundárne pohyby.

Kedy sa začne s premiestňovaním? Rada EÚ rozhodla, že mechanizmus sa spustí najneskôr do dvoch mesiacov od kedy členský štát udelil súhlas s prijatím utečencov. Vo výnimočných prípadoch táto lehota môže byť predĺžená na 3,5 mesiaca.

Ako to bude celé prebiehať? Relokácia prebehne v 5 fázach: A) V prípravnej fáze členské štáty určia národné kontaktné body pre účely výmeny informácií, štáty nominujú styčných splnomocnencov, ktorí budú vyslaní do Talianska a Grécka. Splnomocnenci budú dohliadať na to, aby sa prihliadalo na súlad medzi podmienkami prijímajúcej krajiny a profesijnou kvalifikáciou utečenca, jazykovými schopnosťami, rodinnými a kultúrnymi väzbami a aby sa tým zabezpečila čo najlepšia integrácia utečenca. V prípravnej fáze tiež členské krajiny pripravia plány na praktické uskutočnenie relokácie. B) Identifikačná fáza kandidáti na premiestnenie absolvujú interview a dostanú informácie o podmienkach relokácie, vrátane informácie o dôsledkoch nedovolených pohybov do iných krajín. V rámci rozhovoru sa identifikuje osobnostný a profesijný profil utečenca. C) Vytvorenie databázy kandidátov – prijímajúci členský štát bude môcť oznámiť svoje preferencie pre určitý typ kandidátov (napr. jazykové znalosti, profesie a pod.), avšak bez toho, aby sa porušoval princíp zákazu diskriminácie. D) Prideľovanie do konkrétnych krajín, pričom prednosť budú mať najviac zraniteľní utečenci (rodiny s deťmi, ženy a pod.) E) Procedurálne kroky na uskutočnenie premiestnenia – Grécko a Taliansko navrhnú zoznam utečencov hostiteľskej krajine, hostiteľská krajina vyjadrí súhlas s identifikovanými kandidátmi, písomné rozhodnutie o premiestnení. Najneskôr do dvoch mesiacov sa uskutoční samotné premiestnenie.

Môže Slovensku niekto nanútiť konkrétnych utečencov? Nie. Každý členský štát bude mať právo odmietnuť prijať konkrétneho žiadateľa, a to v prípade, že by predstavoval bezpečnostnú hrozbu pre národnú bezpečnosť.