Návrh dokončuje a aktualizuje balík pre ďalšiu generáciu vlastných zdrojov do rozpočtu, ktorý bol predložený v decembri 2021. V balíku boli navrhnuté tri zdroje príjmov: prvý založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (ETS), druhý založený na zdrojoch vytvorených navrhovaným mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a tretí je založený na podiele zostatkových ziskov od nadnárodných spoločností, ktorý sa na základe nedávnej dohody OECD/G20 o prerozdelení práv na zdaňovanie („prvý pilier“) prerozdelí členským štátom EÚ. Balík bol zároveň doplnený štatistickým vlastným zdrojom, prepojeným s podnikovým sektorom. Po nadobudnutí účinnosti tento súbor nových vlastných zdrojov zabezpečí primerané dlhodobé financovanie rozpočtu vrátane splatenia nástroja NextGenerationEU.