Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške 15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).
Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj všeobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).
Priority OP Rybné hospodárstvo:
60% celkovej alokácie sa zameria na podporu investícií do akvakultúry, čím sa zlepší konkurencieschopnosť a životaschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry. Prostredníctvom tejto priority ENRF investuje do modernizácie a diverzifikácie produkcie a zároveň podporí postupy, ktoré sú udržateľnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.
9% prostriedkov je určených na podporu implementácie Spoločnej rybárskej politiky pomocou správneho zberu a správy údajov a na podporu monitorovania, kontroly a presadzovania.
25% alokácie je určených na opatrenia týkajúce sa podpory marketingu a spracovania. Prioritou budú investície vedúce k zvyšovaniu produktivity v spracovateľskom sektore a k lepšej organizácii trhu.
6% prostriedkov sa má využiť na technickú pomoc, tj. na efektívnu správu využívania prostriedkov EÚ. Patrí sem aj podpora publicity a informovanosti.