Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ na júnovomzasadnutí predstavili národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030. Komisia víta pevný záväzok členských štátov pričiniť sa o to, aby Európa bola spravodlivou, inkluzívnou a plnou príležitostí. Členské štáty svojimi národnými záväzkami podporujú spoločné úsilie dosiahnuť tri hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. V akčnom pláne Komisia vyzvala Európsku radu, aby schválila tri hlavné ciele EÚ, a členské štáty, aby vytýčili svoje národné ciele ako príspevok k tomuto spoločnému úsiliu. Medzičasom všetky štáty predložili návrhy svojich národných cieľov a predstavili ich na dnešnom zasadnutí Rady EPSCO. Národné ciele prispejú k spoločnej ambícii dosiahnuť do roku 2030 hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Komisia bude pozorne monitorovať ich vykonávanie v kontexte cyklu európskeho semestra 2023, rámca EÚ pre koordináciu hospodárskych politík a politík zamestnanosti.
ate: 2022-06-13 10:00:00