Európska komisia prijala správu o dôsledkoch demografických zmien. Táto správa predstavuje hlavné hnacie sily tejto demografickej zmeny a jej účinky na Európu. Zdôrazňuje tiež vzájomnú závislosť medzi demografickými štruktúrami, vplyv krízy a schopnosť sa z nej dostať. Správa vykresľuje dlhodobé demografické trendy v európskych regiónoch – od dlhšej očakávanej dĺžky života cez nižšiu mieru pôrodnosti, starnúce spoločnosti a menšie domácnosti až po rastúcu urbanizáciu. Opisuje sa v nej aj pokles podielu Európy na svetovej populácii – očakáva sa, že do roku 2070 bude predstavovať menej ako 4 % celkového obyvateľstva.