Európska komisia v rámci prípravy správy o právnom štáte za rok 2024 začala cielenú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vývoji v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Konzultácia je určená justičným združeniam, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám, medzinárodným organizáciám a agentúram EÚ, ako aj iným zainteresovaným stranám. Získané informácie pomôžu Komisii posúdiť, ako sa situácia v oblasti právneho štátu v členských štátoch vyvíjala od posledného uverejnenia správy v júli 2023. Správa o právnom štáte je jadrom ročného cyklu monitorovania, ktorého cieľom je predchádzať problémom predtým, ako sa objavia alebo prehĺbia, a podporovať dialóg o právnom štáte na európskej a vnútroštátnej úrovni. Komisia má takisto záujem o spätnú väzbu týkajúcu sa odporúčaní, ktoré jej boli adresované v predchádzajúcej správe. Konzultácia je k dispozícii online do 15. januára 2024.