<div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Európska komisia prijala správu, ktorá prináša
<b>doteraz najkomplexnejší obraz o stave prírody v EÚ</b>. Zo zistení vyplýva, že stav väčšiny vtákov je bezpečný a
stav niektorých druhov a&nbsp;biotopov sa zlepšil. Ukazuje sa teda, že cielené
ochranné opatrenia mali úspech, neznamená to však, že v
úsilí poľavíme.&nbsp; </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Čo sa týka vtákov,
v správe sa konštatuje, že stav viac ako polovice všetkých posudzovaných druhov
voľne žijúceho vtáctva (52&nbsp;%) je bezpečný. Približne 17&nbsp;% druhov je však stále
ohrozených a stav ďalších 15&nbsp;% je takmer ohrozený, klesajúci alebo vyčerpaný.
Patria sem i druhy, ktoré sa kedysi bežne vyskytovali na poľnohospodárskej pôde,
ako škovránok poľný (<i>Alauda arvensis</i>) a brehár
čiernochvostý (<i>Limosa limosa</i>).</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify; margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Len 16&nbsp;% hodnotení stavu
biotopov je priaznivých. Stav prevažnej väčšiny biotopov je nepriaznivý, pričom
47&nbsp;% hodnotení poukazuje na nepriaznivý — nedostačujúci stav a 30&nbsp;% na stav
nepriaznivý — zlý. Pre biotopy sú hlavnými hrozbami niektoré poľnohospodárske metódy (vrátane zmien
v&nbsp;pestovateľských postupoch, nadmerného spásania, opustenia pastevných systémov,
hnojenia a pesticídov) a „zmeny prírodných podmienok“ spôsobené ľudskou
činnosťou (hlavne zmeny hydrologických podmienok).</font></div>