<div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Vďaka
fungujúcemu systému včasného varovania bolo <b>v roku
2014</b> stiahnutých z európskeho trhu takmer 2 500
<b>nebezpečných výrobkov – od hračiek až po motorové v</b><b>ozidlá</b>.&nbsp; </font><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Systém
včasného varovania o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch</b> slúži na
rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Vďaka nemu je možné účinne a včas <b>prijať príslušné
opatrenia</b> ako náhle sa na spoločnom trhu objaví pre spotrebiteľov nebezpečný
výrobok. </font></font></div><div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><i>„Každý
výrobok v Európe musí byť pre našich občanov bezpečný. Výrobky, ktoré môžu
spotrebiteľom uškodiť, sa musia z trhu čo najrýchlejšie odstrániť. Preto sme
vytvorili systém včasného varovania. V priebehu rokov sa ukázalo, že ide o veľmi
efektívny prostriedok ochrany európskych spotrebiteľov. Je to veľmi praktický
príklad spolupráce EÚ v prospech našich občanov,“</i> uviedla Věra Jourová,
komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.</font></font></div><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Najrizikovejšie</b><b>
</b>kategórie v roku<b> </b>2014: <b>hračky</b> (28
%), <b>oblečenie, textílie a módne doplnky</b> (23
%). </font></font></p><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><font size="3"><font face="Times New Roman">Najčastejšie oznamované riziká: <b>riziko
poranenia, chemické riziká a riziko udusenia.</b></font></font></p><div align="justify" style="margin-top: 5pt; margin-bottom: 5pt;"><font face="Times New Roman" size="3"><b>Odkiaľ
pochádzajú?</b></font></div><p align="justify"><font face="Times New Roman" size="3">
</font><font face="Arial CE"><font size="3"><font face="Times New Roman"><b>Čína</b> – ako v roku 2013, aj minulý
rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných výrobkoch týkalo
výrobkov pochádzajúcich z Číny. </font></font></font></p>