V Haagu začalo pôsobiť Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA), ktoré je zriadené v rámci Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Nové centrum bude plniť kľúčové úlohy s cieľom vyšetriť ruský zločin agresie voči Ukrajine a napomôcť spracovanie prípadov pre budúce súdne konania. Poskytne štruktúru na podporu súčasných aj budúcich vnútroštátnych vyšetrovaní zločinu agresie a bude prispievať k výmene a analýze dôkazov zozbieraných od začiatku ruskej agresie. Centrum bolo zriadené s podporou Komisie a združuje vybraných vnútroštátnych prokurátorov zapojených do práce spoločného vyšetrovacieho tímu, s ktorým je centrum prepojené pri svojich operáciách. Zapojení experti budú môcť každodenne spolupracovať, rýchlo si vymieňať dôkazy a dohodnúť sa na spoločnej stratégii. Eurojust bude poskytovať operačnú, právnu, finančnú a logistickú podporu a v rámci nej chrániť, uchovávať a analyzovať dôkazy. To je nevyhnutné na prípravu na budúce súdne konania, či už pred vnútroštátnymi alebo medzinárodnými súdmi vrátane prípadného tribunálu pre zločin agresie alebo Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre trestné činy patriace do jeho jurisdikcie.