Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo. V dôsledku pandémie a následného prijatia opatrení na obmedzenie pohybu, ktoré prispeli k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti, je obzvlášť dôležité, aby bol rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.
V stratégii sa stanovujú nasledovné opatrenia na nasledujúcich päť rokov: Účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný čin Zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí Uľahčenie prístupu obetí k náhrade škody Posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí Posilňovanie medzinárodného rozmeru práv obetí
Celkové ciele sú dva:
1. posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa v konečnom dôsledku úplne spamätali z následkov trestného činu; 2. spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti práv obetí.
EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí. Napriek tomu sa však obete trestných činov v EÚ nemôžu v plnej miere spoľahnúť na dodržiavanie svojich práv. Prvým krokom teda musí byť lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi. V prípade potreby Komisia do roku 2022 predloží návrhy na ďalšie posilnenie týchto pravidiel.