Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o nariadení o zahraničných subvenciách. Toto nariadenie je dôležitým doplnkom súboru nástrojov, ktoré EÚ má na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky spoločnosti na jej jednotnom trhu. Nariadením o zahraničných subvenciách, ktoré pokrýva koncentrácie, verejné obstarávania a všetky ostatné trhové situácie, sa odstráni regulačná medzera na jednotnom trhu. Pre absenciu pravidiel boli doposiaľ subvencie od vlád krajín mimo EÚ do veľkej miery nekontrolované, hoci subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnej kontrole. Nariadenie o zahraničných subvenciách dopĺňa medzinárodné úsilie EÚ o modernizáciu pravidiel subvencovania vo Svetovej obchodnej organizácii. V rámci nariadenia bude mať Komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky verejných orgánov krajiny mimo EÚ, z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ, aby mohla napraviť ich rušivé vplyvy. Komisia bude mať na to tri nové nástroje – dva notifikačné a jeden v podobe všeobecného prešetrovania trhu. Nariadenie nadobudne účinnosť po jeho formálnom prijatí Radou a Parlamentom a uverejnení v úradnom vestníku. Priamo uplatniteľným v celej EÚ sa stane 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti. Oznamovacie povinnosti sa začnú uplatňovať 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.