33 rokov po podpísaní Dohovoru OSN o právach dieťaťa zdôrazňujeme skutočnosť, že práva detí sú univerzálnymi ľudskými právami. Európsky rok mládeže bol kľúčom k zabezpečeniu toho, aby obavy a potreby detí a mladých ľudí zostali stredobodom tvorby politík EÚ. EÚ je odhodlaná zabezpečiť ochranu, presadzovanie a dodržiavanie práv dieťaťa, čo je cieľom zmluvy a základným záväzkom Európskej únie. Každé dieťa bez ohľadu na jeho pôvod, sociálno-ekonomické postavenie, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo schopnosti má prístup k presne rovnakému súboru práv a ochrany. V rámci EÚ je každé štvrté dieťa naďalej ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Európska záruka pre deti zabezpečuje deťom v núdzi bezplatný a účinný prístup k vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, vzdelávaniu a školským aktivitám, stravovaniu, zdravotnej starostlivosti, ako aj účinný prístup k zdravej výžive a primeranému bývaniu. Na celom svete deti prechádzajú na internet skôr a zostávajú na internete dlhšie. S cieľom zabezpečiť ich ochranu, posilnenie ich postavenia a rešpekt sme spustili novú stratégiu vytvárania lepšieho internetu pre deti. V máji Komisia predložila návrh nariadenia o predchádzaní sexuálnemu zneužívaniu detí a boji proti nemu s cieľom zaviesť pre spoločnosti právnu povinnosť odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí zo svojich sietí. S cieľom posilniť našu spoluprácu s deťmi a mladými ľuďmi na celom svete a pomôcť posilniť ich úlohu pri formovaní budúcnosti sme spustili prvý akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ. Polovica všetkých detí na celom svete každoročne trpí nejakou formou násilia a deti sú prvými obeťami vojny, krízy, katastrof a zmeny klímy. EÚ stanovila za prioritu predchádzanie závažnému porušovaniu práv detí postihnutých ozbrojeným konfliktom, ich účinnú reintegráciu a bezpečné školy a komunity. EÚ je na celom svete naďalej lídrom v oblasti vzdelávania v núdzových a dlhotrvajúcich krízových situáciách, pričom 10 % našej humanitárnej pomoci a 10 % finančných prostriedkov na medzinárodné partnerstvá v rámci NDICI podporuje vzdelávanie. EÚ je tiež jedným z hlavných prispievateľov ku globálnym programom na boj proti násiliu páchanému na dievčatách a v súvislosti s detskou prácou máme politiku nulovej tolerancie.