Energetická nezávislosť, kybernetická bezpečnosť v kľúčových sektoroch a ochrana podnikov v EÚ pred dotovanou konkurenciou zo zahraničia budú tento týždeň predmetom plenárneho zasadnutia EP. Poslanci budú v rámci plenárneho zasadnutia hlasovať aj o pristúpení Chorvátska do Schengenského priestoru. Spravodajkyňa vyšetrovacieho výboru EP v oblasti používania softvéru Pegasus a iných špionážnych softvérov tiež predstaví svoj prvý návrh textu sumarizujúceho doterajšie zistenia vyšetrovania.
Októbrový samit EÚ
Plénum bude v stredu diskutovať so šéfmi Európskej rady a Európskej komisie Charlesom Michelom a Ursulou von der Leyen o výsledkoch zasadnutia hláv štátov a vlád EÚ v dňoch 20. a 21. októbra. Zasadnutie Európskej rady sa zameralo na ruskú vojnu proti Ukrajine, energetiku, zmenu klímy, Irán, Čínu a blížiaci sa samit EÚ-ASEAN.
Dostupná a zelená energia
Parlament bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by členské štáty zaviazal upraviť plány na podporu obnovy a odolnosti tak, aby do nich boli zapracované opatrenia zamerané na energetické úspory, podporu výroby ekologickej energie a diverzifikáciu dodávok energie v súlade s plánom RePowerEU. Cieľom tohto kroku je zvýšiť nezávislosť EÚ od ruských fosílnych palív a urýchliť zelenú transformáciu Únie.
Kybernetická bezpečnosť
Nové pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré prinesú prísnejšie požiadavky týkajúce sa riadenia rizík, podávania správ a poskytovania informácií pre kľúčové a dôležité entity v sektore energetiky, dopravy, bankovníctva, zdravotníctva, digitálnej infraštruktúry, elektroniky a v chemickom a potravinárskom odvetví, budú predmetom rozpravy a hlasovania poslancov vo štvrtok.
Ochrana európskych podnikov pred dotovanou zahraničnou konkurenciou
Parlament bude vo štvrtok hlasovať o novom nástroji, ktorý Európskej komisii umožní vyšetriť a zasiahnuť voči zahraničným subvenciám, ktoré narúšajú vnútorný trh EÚ. Cieľom legislatívneho návrhu je zaistiť rovnosť príležitostí a spravodlivú hospodársku súťaž pre podniky na jednotnom trhu Únie.
Opatrenia na podporu udržateľnosti podnikov
Nové pravidlá zamerané na povinné podávanie správ v oblasti environmentálnych a sociálnych otázok budú v stredu predmetom plenárnej rozpravy a vo štvrtok hlasovania. Od roku 2024 by veľké podniky mali povinne zverejňovať informácie o spôsobe, akým sa vyrovnávajú so sociálnymi a environmentálnymi rizikami.
Pristúpenie Chorvátska k Schengenu
Parlament bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o pristúpení Chorvátska k schengenskému priestoru. Poslanci pravdepodobne potvrdia, že Chorvátsko spĺňa nevyhnutné podmienky na vstup do priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach, a vyzvú Radu, aby prijala jednomyseľné rozhodnutie o zrušení pohraničných kontrol medzi schengenským priestorom a Chorvátskom.