Komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“. Odpoveď poskytuje komplexný prehľad legislatívneho a politického rámca EÚ týkajúceho sa používania zvierat pre účely testovania. Navrhuje tiež opatrenia na ďalšie obmedzenie testovania na zvieratách. Komisia iniciatívu víta a zdôrazňuje vedúcu úlohu EÚ pri postupnom ukončovaní používania zvierat pri testovaní a zlepšovaní dobrých životných podmienok zvierat vo všeobecnosti. Odráža sa to najmä v úplnom zákaze testovania kozmetických výrobkov na zvieratách, ktorý sa v EÚ uplatňuje od roku 2013. Komisia okrem toho spustí nový plán so súborom legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na ďalšie obmedzenie testovania na zvieratách s cieľom prejsť na regulačný systém bez použitia zvierat podľa právnych predpisov o chemikáliách (napr. REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín a humánne a veterinárne lieky) a naďalej bude výrazne podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách. Pokiaľ ide o modernizáciu vedy, Komisia bude podporovať výskum zameraný na vývoj alternatív k testovaniu na zvieratách a preskúma možnosť koordinácie činností členských štátov v tejto oblasti.