Cieľom usmernenia EK  je posilniť podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ a pomôcť im pri uplatňovaní svojich práv pred vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a súdmi, ako aj členským štátom pri ochrane verejného záujmu v súlade s právom Únie. Právo Únie síce nerieši všetky problémy ktorým môžu investori pri svojej činnosti čeliť, oznámenie Komisie však objasňuje, ako chráni ich práva a že tieto práva si môžu uplatňovať pred domácimi  orgánmi verejnej správy a súdmi.