Komisia začala verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy.  Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť. Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú novú kategóriu obchodných miest pre malých emitentov.  Uľahčenie prístupu MSP k financovaniu v každom štádiu rozvoja je centrálnym prvkom únie kapitálových trhov. Dosiahlo sa už mnoho, najmä zjednodušené pravidlá týkajúce sa prospektov, ako aj požiadavky pre rastové trhy MSP, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2018 prostredníctvom smernice o trhoch s finančnými nástrojmi. Je však potrebné urobiť ešte viac: počet prvotných verejných ponúk akcií MSP je dnes o polovicu nižší ako v rokoch 2005 – 2007.