Európska komisia prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ. Uvádzajú sa v nej opatrenia na presadzovanie práva, ktoré Komisia prijala v roku 2022 s cieľom zaručiť ochranu práv a slobôd jednotlivcov a podnikov v celej EÚ. Komisia takisto uverejnila prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2022 týkajúci sa presadzovania práva, v ktorom opisuje, ako dobre funguje jednotný trh, a meria výkonnosť podľa jednotlivých oblastí politiky a členských štátov. Komisia takisto dokončila hodnotenie, v ktorom identifikovala spôsoby, ako ďalej zlepšovať svoje pracovné metódy, pokiaľ ide o presadzovanie práva EÚ. Cieľom tohto hodnotenia, ktoré sa začalo v roku 2022, bolo zabezpečiť, aby boli k dispozícii najlepšie možné nástroje na presadzovanie práva v praxi.