Európska komisia kladne posúdila upravený Plán obnovy a odolnosti Slovenska, ktorý zahŕňa kapitolu REPowerEU. Súčasný plán má hodnotu 6,4 miliardy eur vo forme grantov (zvýšenie zo 6 miliárd eur) a zahŕňa 64 reforiem a 60 investícií. Slovensko navrhlo niekoľko zmien pôvodného plánu, napríklad širší rozsah obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré možno získať finančnú podporu (napr. biometán), a objasnilo rozsah investícií do zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti a dopravy. Zmeny nastali aj v plánovaných reformách vzdelávania, neovplyvňujú však očakávaný pozitívny vplyv týchto reforiem. Slovensko zároveň vyradilo dve menšie investície z pôvodného plánu a upravilo takmer 70 opatrení. Zabezpečí tak ich účinnú realizáciu v zmenenom kontexte, ktorý sa okrem iného vyznačuje vyššou infláciou, než sa pôvodne očakávalo, a znížením grantov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré financujú časť plánu (t. j. opatrenia, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole REPowerEU). Slovensko doplnilo do svojho plánu kapitolu REPowerEU, ktorá obsahuje šesť nových reforiem, štyri nové investície a štyri rozšírené investície, ktoré už boli zahrnuté do pôvodného plánu. Tieto opatrenia prispejú k splneniu cieľov plánu REPowerEU, aby sa Európa najneskôr do roku 2030 stala nezávislou od ruských fosílnych palív.