V súlade s Európskou zelenou dohodou a s cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvou klimaticky neutrálnou ekonomikou Komisia prijala revidované usmernenia o štátnej pomoci v systéme EU ETS v kontexte systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021 (ďalej len „usmernenia o ETS“). Účinnosť nadobudnú 1. januára 2021 súbežne so začiatkom nového obdobia obchodovania v rámci ETS a nahrádzajú predošlé usmernenia z roku 2012. Kontrola štátnej pomoci v EÚ významne podporí Európu pri plnení jej cieľov zo zelenej dohody. Aby sa naplno využil prínos obmedzených verejných zdrojov, pravidlá štátnej pomoci musia naďalej zohrávať svoju rolu. Znamená to zaistenie, aby verejné prostriedky nevytláčali súkromné výdavky, zachovanie rovnakých podmienok na jednotnom trhu a zároveň minimalizáciu nákladov pre daňovníkov.
Usmernenia o ETS sú zamerané na pomoc iba v sektoroch, kde hrozí únik uhlíka pre vysoké nepriame náklady na emisie a intenzívne medzinárodné obchodovanie, stanovujú stabilnú mieru kompenzácie v novom období na úrovni 75 % a podmieňujú kompenzáciu ďalším úsilím dotknutých firiem o dekarbonizáciu – napríklad zabezpečením súladu s odporúčaniami z ich auditu energetickej efektívnosti. V usmerneniach sa zároveň zohľadňujú špecifiká malých a stredných podnikov (MSP) v súlade so stratégiou pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu, keďže tieto sú vyňaté z novej podmieňujúcej požiadavky, aby sa obmedzilo ich administratívne zaťaženie. Európska komisia v decembri 2019 predstavila Európsku zelenú dohodu, ktorá je plánom, ako zabezpečiť udržateľnosť hospodárstva EÚ a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Cieľom je premeniť klimatické a environmentálne výzvy na príležitosti vo všetkých oblastiach politiky tak, aby transformácia bola spravodlivá a inkluzívna pre všetkých. Systém EU ETS je základným kameňom politiky EÚ na boj proti zmene klímy a jej kľúčovým nástrojom na nákladovo efektívne obmedzovanie emisií skleníkových plynov.