Európska komisia sa snaží aktívnejšie zapojiť občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti, a to pomocou dvoch nových pilotných akcií. Podstatou prvej akcie je sprostredkovanie odborných znalostí a špecifikovanej pomoci orgánom riadiacim finančné prostriedky EÚ. V druhej pilotnej akcii Komisia vyčlení 250 000 eur na „miestne“ financovanie inovačných nápadov a podporu iniciatív na zapojenie občanov. Ich cieľom je podporiť činorodú účasť občanov a organizácií občianskej spoločnosti na plánovaní, investovaní a monitorovaní finančných prostriedkov EÚ, a dosiahnuť v týchto oblastiach lepšie výsledky.

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová a komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová, pri tejto príležitosti zorganizovali konferenciu s názvom „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“. Komisárka Ferreirová uviedla: „Politika súdržnosti je v prvej línii boja proti problémom, ktorým občania Únie v súčasnosti čelia, či ide o problémy súvisiace so zmenou klímy a inováciou, ťažkosti pri sociálnom začleňovaní a nadobúdaní zručností alebo problémy pri konektivite. Preto je dôležité, aby ich slovo malo väčšiu váhu v tom, ako sa táto politika realizuje. Výhody z ozajstnej účasti občanov v tomto procese bezpochyby pocítia tak subjekty verejného sektora, ako aj organizácie občianskej spoločnosti.“