Európska komisia odštartovala minulý týždeň verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vplyve pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú rovnakého odmeňovania. Zásada „rovnaká odmena za rovnakú prácu“ je zakotvená v zmluvách EÚ a právny systém EÚ zakazuje priamu a nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia. V rámci verejnej konzultácie sa občania, verejné orgány, sociálni partneri, zástupcovia občianskej spoločnosti a výskumní pracovníci môžu vyjadriť k tomu, ako lepšie uplatňovať a presadzovať zásadu rovnakej odmeny zakotvenú v smernici o rodovej rovnosti a v odporúčaní o transparentnosti odmeňovania z roku 2014. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „V EÚ stále zarábajú ženy priemerne o 16,2 % menej ako muži, čo je jednoducho nespravodlivé. Tento rozdiel ostáva už niekoľko rokov nemenný, preto musíme spolupracovať na náprave situácie a zabezpečiť, aby sa stal minulosťou.“ Verejná konzultácia je jedným z mnohých opatrení akčného plánu na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ktorý Európska komisia začala uplatňovať v novembri 2017. Nadväzuje ním na odporúčanie o transparentnosti odmeňovania, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a podporiť podniky, aby prehodnotili svoje mzdové štruktúry. Zo správy o vykonávaní tohto odporúčania z roku 2017 však vyplýva, že v tretine členských štátov stále neexistujú opatrenia na zabezpečenie transparentnosti. Pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a obmedzené následné opatrenia si okrem toho môžu vyžadovať ďalšie opatrenia na úrovni EÚ. K tomuto hodnoteniu prispeje uvedená verejná konzultácia, ktorá je k dispozícii online do 4. apríla.