Výtvarná súťaž – VYHODNOTENIE

 

„15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“ 

Výtvarná súťaž „15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“ je jednou z významných aktivít plánu činnosti centra Europe Direct Poprad v roku 2019, okrem iného aj v roku 10. výročia prijatia spoločnej meny euro. Pre občanov Slovenskej republiky je to aj rok v poradí už štvrtých volieb do Európskeho parlamentu.

Cieľom výtvarnej súťaže bolo preto upriamiť pozornosť detí a mládeže na obdobie uplynulých 15 rokov ich života v Európskej únii, podnietiť ich inovatívny prístup k spracovaniu vybranej témy a rozvinúť tvorivé schopnosti mladých výtvarníkov na základných školách a základných umeleckých školách prostredníctvom výtvarných prác venovaných hodnotám a cieľom Európskej únie, osobným skúsenostiam a zážitkom zo života autorov prác s Európskou úniou a ich názorom na jej prínos pre rozvoj Slovenska.

Je to poznanie Európskej únie, ktorá chráni, zachováva európsky spôsob života a jeho hodnoty (ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, ľudské práva), posilňuje postavenie našich občanov, obraňuje ich doma i v zahraničí, a ktorá preberá zodpovednosť za jej budúcnosť.

Výtvarné práce žiakov je preto odporúčané zamerať na nasledovné oblasti ako jednotlivo voliteľné témy:

1. Európske hodnoty (ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva).

2. Ciele Európskej únie (presadzovanie mieru, podpora vedeckého a technologického pokroku, trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia, solidarita a boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii).

3. 10 rokov používania spoločnej európskej meny euro na Slovensku.

4. Ochrana bohatej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európskej únie.

5. Môj nezabudnuteľný prázdninový zážitok z cestovania po Európskej únii.

Súťažné kategórie:

* I. Kategória žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl

* II. Kategória žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl

* III. Kategória žiakov základných umeleckých škôl

Z hľadiska termínov boli pre súťaž záväzné tieto:

Dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže bol deň 01. marec 2019

Dňom uzávierky výtvarnej súťaže bol deň 30. apríl 2019

Dňom hodnotenia zaslaných výtvarných prác bol deň 03.máj 2019

Do výtvarnej súťaže boli zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu:

Mestský úrad

odbor školstva, mládeže a športu,

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,

058 42 Poprad

do 30. apríla 2019, spĺňajúce pravidlá výtvarnej súťaže uvedené v článku V. Štatútu.

Žiaci nominovaní na ocenenie a ich pedagógovia boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 10. mája 2019 v malej zasadačke Mestského úradu v Poprade.

Po ukončení a vyhodnotení výtvarnej súťaže budú ocenené výtvarné práce zverejnené na Facebooku (http://www.facebook.com/ pages/Europe-Direct-Poprad/121028101273270) a na Twitteri (https://twitter.com/EDPoprad). Hodnotené práce budú vystavené v predsálí MsÚ Poprad v čase od 16. do 31. mája 2019.

Štatistika výtvarnej súťaže:

Do súťaže sa zapojilo celkom 15 škôl, z toho 13 základných škôl a 2 základné umelecké školy z okresov: Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves. Konkrétne to boli základné školy: Poprad- Veľká, Jarná Poprad, Komenského Poprad, Francisciho Poprad, Tajovského Poprad, ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad, ZŠ s MŠ Poprad Matejovce, ZŠ Spišský Štiavnik, Dostojevského Poprad, Grundschule Kežmarok, ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ Komenského Svit, ZŠ s MŠ Harichovce, ďalej ZUŠ Štefánikova Poprad, ZUŠ Antona Cígera Kežmarok. Spolu bolo do súťaže zaslaných 95 výtvarných prác.

V jednotlivých kategóriách splnilo kritériá súťaže celkovo 87 výtvarných prác:

I. kategória: 34 výtvarných prác,

II. kategória: 29 výtvarných prác,

III. kategória: 24 výtvarných prác,

Výsledky hodnotenia súťažných výtvarných prác:

I. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto

1. miesto: Sára Štrbianová, “bez názvu”, ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad,

2. miesto: Katarína Zemianeková, “bez názvu”, ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad,

3. miesto: Tomáš Frankovský, “bez názvu“, ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad,

II. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto

1. miesto: Veronika Lazorová, “Z európskeho kvinteta”, ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad,

2. miesto: Rose C. Gregoire, “Naša EÚ ?”, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves,

3. miesto: Marko Krempaský, “Cestujeme po EÚ”, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves,

III. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto

1. miesto: Lea Šóšová, “Dvere do EÚ“, ZUŠ Štefániková, Poprad,

2. miesto: Gréta Gavalierová, „Kultúrne dedičstvo“, ZUŠ Štefániková Poprad,

3. miesto: Katarína Adamjaková, “Otvorená brána do EÚ”, ZUŠ A. Cígera Kežmarok.

Centrum Europe Direct Poprad udelí súťažiacim na I. – III. mieste vo všetkých kategóriách zaujímavé vecné ceny umožňujúce ďalší rozvoj ich výtvarného talentu.

Víťazi I. kategórie

Víťazi II. kategórie

Víťazi III. kategórie

Výtvarná súťaž

 

„15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“ 

Pozvánka pre žiakov Vašej školy do výtvarnej súťaže „15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, informačné centrum Europe Direct Poprad, ktoré pôsobí už 15. rok ako informačná inštitúcia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v regióne Tatier, v spolupráci s Mestským úradom Poprad – odborom školstva, mládeže a športu pozýva Vašu školu do výtvarnej súťaže pod názvom:

„15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“.

Podujatie je určené pre tri kategórie žiakov, a to:

I. kategória pre žiakov 5. – 6. ročníkov základných škôl,
II. kategória pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl,
III. kategória pre žiakov základných umeleckých škôl,

z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa ktorí majú spontánny záujem umelecky stvárniť tému „15 rokov členstva Slovenska v Európskej únii“. Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom štatúte tejto výtvarnej súťaže.

Prípadné otázky týkajúce sa výtvarnej súťaže Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0905 545 121 alebo (052) 77 21 320, prípadne elektronicky na adrese europedirect@europedirectpp.eu. Tešíme sa na účasť žiakov Vašej školy vo vyhlásenej výtvarnej súťaži.

S úctou
Ing. Peter Litavec, CSc.,
riaditeľ Europe Direct Poprad