Komisia uverejnila výzvu na predkladanie prihlášok odborníkov, ktorí majú záujem podporiť prácu strediska EÚ pre monitorovanie online ekonomiky. Vytvorenie strediska Komisia oznámila minulý týždeň pri príležitosti predstavenia návrhu nových pravidiel pre online platformy s cieľom vytvorenia spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre malé podniky a obchodníkov. Toto monitorovacie stredisko bude sledovať a zohľadňovať aktuálne výzvy, ako aj príležitosti v oblasti digitálneho hospodárstva. Cieľom výzvy je vybrať 15 nezávislých expertov s odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti online ekonomiky. Títo experti budú stredisku pomáhať počas najmenej dvoch rokov v oblastiach prístupu a využitia údajov, algoritmického rozhodovania, klasifikácii a transparentnosti, ako aj v oblasti potenciálnych diskriminačných postupov platforiem voči ich používateľom. Odborníci by mali venovať osobitnú pozornosť vývoju politík a regulačných prístupov v Európe. Úlohou pracovnej skupiny bude vypracovať stanoviská a správy, ktoré pomôžu tvorcom politík na európskej aj vnútroštátnej úrovni rozvíjať európsky prístup k online platformám. V závislosti od dosiahnutého pokroku a na základe poznatkov získaných vďaka monitorovaciemu stredisku Komisia posúdi, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, a to v lehote troch rokov. Prihlášky je možné posielať do 5. júna.