Napriek kráteniu zdrojov úspornými opatreniami sa očakáva, že z rozpočtu EÚ sa bude naďalej investovať do podpory rastu, tvorby pracovných miest a inovácií, ako aj do riešení hlavných výziev nasledujúceho desaťročia, medzi ktoré patrí digitálna revolúcia, globalizácia, zmena klímy, migrácia, obrana a bezpečnosť. Občania môžu vyjadriť svoj názor na to, v ktorých oblastiach vidia najväčšiu pridanú hodnotu EÚ a kam by mala investovať viac, aby dosiahla maximálnu návratnosť každého investovaného eura. Takisto sa môžu vyjadriť k fungovaniu súčasných politík a programov EÚ, ako sú politika súdržnosti a politiky v oblasti mládeže, podpora inovácií a podnikov a investície do strategickej digitálnej, dopravnej a energetickej infraštruktúry, prípadne navrhnúť možnosti ich zlepšenia z hľadiska výkonu, zjednodušenia alebo synergií.

Výsledky konzultácií budú slúžiť ako podklad pre prebiehajúcu diskusiu o budúcom VFR a doplnia tak možnosti a návrhy, ktoré predložili členské štáty, miestne orgány a zainteresované strany zo súkromného sektora. Komisia potom v máji 2018 predloží svoj návrh budúceho rozpočtu EÚ.

Do verejných konzultácií sa môžete zapojiť tu:

https://ec.europa.eu/info/consultations_en