Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Rómovia na Slovensku majú veľmi ťažkú situáciu.  Sú najviac ohrození chudobou, sociálnym vylúčením, diskrimináciou a segregáciou. Ich začleňovanie do spoločnosti napreduje len veľmi pomaly. Medzi majoritnou populáciou a Rómami existuje značné sociálne napätie a nedôvera. Je však dobré, že na Slovensku máme viacero pozitívnych príkladov ako zlepšiť vzájomné spolužitie a integráciu rómskej komunity. Situácia sa taktiež zlepšila v oblasti vzdelávania v rannom detstve a v prístupe k základným službám. Veľkým problémom však ostáva prechod Rómov zo vzdelávania do zamestnania. Verím, že Slovensko dokáže v tejto oblasti efektívne využiť existujúce európske prostriedky na zlepšenie integrácie Rómov do spoločnosti.“

Podľa hodnotenia sú však zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné a mierne. Na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje viac rómskych detí (53 % v roku 2016 oproti 47 % v roku 2011), pričom najvýraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané na Slovensku, v Španielsku, Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku – a menej ich ukončuje školskú dochádzku predčasne (68 % v roku 2016 oproti 87 % v roku 2011). Bývanie, prístup rómskych domácností k základným službám (pitná voda a elektrina) sa zlepšuje, a to najmä na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a v Českej republike.