Európska komisia  predstavila opatrenia, ktoré sa prijímajú na podporu členských štátov pri zaisťovaní potrieb ľudí na úteku pred vojnou proti Ukrajine a jej obyvateľom. V priebehu prvých štyroch týždňov od nevyprovokovanej a neopodstatnenej ruskej invázie prišlo do EÚ približne 3,5 milióna ľudí – predovšetkým žien a detí. Odhaduje sa, že vnútorne vysídlených je 6,5 milióna ľudí. Prijatie ľudí prichádzajúcich na územie EÚ symbolizuje vôbec prvýkrát aktivovaná smernica o dočasnej ochrane, ktorá poskytuje rýchlu pomoc a jednoznačné právne postavenie. Popri okamžitej podpore členských štátov v súvislosti s pomocou na hraniciach, prijímaním a civilnou ochranou dnes EÚ podniká ďalšie kroky s cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť, aby príjemcovia pomoci mohli účinne využívať svoje právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, ubytovanie a pracovné miesta – teda charakteristické súčasti európskeho spôsobu života.
 
Podpora je dostupná v týchto oblastiach: 
– Osobitná ochrana detí: Deťom treba zaručiť rýchly prístup k ich právam, a to bez diskriminácie. Okrem toho Komisia pripravuje osobitné štandardné operačné postupy zamerané na presuny maloletých osôb bez sprievodu.
 
– Prístup k vzdelávaniu: Jednou z priorít je v týchto ťažkých časoch pomoc žiakom, študentom a učiteľom. Portál School Education Gateway bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na prístup k vzdelávacím materiálom z Ukrajiny a materiálom členských štátov v ukrajinskom jazyku. Komunita eTwinning môže skupinám vytvoreným v bezpečnom priestore platformy pomôcť pri podpore učiteľov. Na podporu vzdelávania študentov z radov utečencov a integrácie zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorí utekajú pred vojnou, sa využije aj flexibilita v rámci programu financovania Erasmus+.
-Prístup k zdravotnej starostlivosti: Vďaka mechanizmu solidarity, ktorý zriadila Komisia, sa ľudia, ktorí naliehavo potrebujú špecializovanú nemocničnú liečbu, môžu na účely takejto liečby rýchlo presúvať medzi členskými štátmi, pričom k dispozícii je už 10 000 lôžok. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb monitoruje zdravotnú situáciu na mieste a vydalo usmernenia o prevencii a kontrole infekčných chorôb.
– Prístup k práci: Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom pomôcť prichádzajúcim osobám rýchlo začať využívať právo na prácu, ako aj zapojiť sa do odbornej prípravy. Komisia doplnila do nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín ukrajinský jazyk, a vytvorí novú databázu talentov na párovanie zručností s voľnými pracovnými miestami.
– Prístup k ubytovaniu a bývaniu: S cieľom zaistiť okamžité potreby vhodného ubytovania sa budú v rámci novej iniciatívy Safe Homes podporovať Európania, ktorí na tento účel ponúknu svoje bývanie, pričom sa bude podľa potreby mobilizovať cielené financovanie a online zdroje.