Dňa 17.08.2023 nadobudol účinnosť nový zákon na zabezpečenie zberu, používania a recyklácie batérií v Európe. Novým nariadením o batériách sa zabezpečí, aby batérie mali nízku uhlíkovú stopu, používali len minimálne škodlivé látky, potrebovali menej surovín a aby sa v Európe zbierali, opätovne používali a recyklovali. Podporí sa tým prechod na obehové hospodárstvo, zvýši sa bezpečnosť dodávok surovín a energie a posilní sa strategická autonómia EÚ. Od roku 2025 sa postupne zavedú opatrenia na zlepšenie výkonnosti a maximálne limity uhlíkovej stopy batérií v elektrických vozidlách, ľahkých dopravných prostriedkoch (ako sú elektrické bicykle a kolobežky) a dobíjateľných priemyselných batérií. Všetky zozbierané použité batérie sa budú musieť recyklovať a bude potrebné dosiahnuť vysokú úroveň zhodnocovania, najmä v prípade kritických surovín, ako je kobalt, lítium a nikel. Od roku 2027 budú môcť spotrebitelia odstrániť a nahradiť prenosné batérie vo svojich elektronických výrobkoch kedykoľvek počas životného cyklu. QR kód poskytne prístup k digitálnemu pasu s podrobnými informáciami o každej batérii, čo pomôže spotrebiteľom a odborníkom v celom hodnotovom reťazci v ich úsilí o to, aby sa obehové hospodárstvo stalo realitou