Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada, o nových pravidlách EÚ na ochranu tých, ktorí sú terčom strategických žalôb proti verejnej účasti, ako sú novinári, obhajcovia práv alebo organizácie občianskej spoločnosti. Ako navrhla Komisia v apríli 2022, smernica vytvára systém silných procesných záruk pre cezhraničné prípady strategických žalôb proti verejnej účasti. Existencia týchto záruk vybaví súdy riešením zneužívajúcich súdnych sporov, ale takisto odradí potenciálnych žalobcov od účasti na takýchto praktikách. Po nadobudnutí účinnosti novej smernice bude po prvýkrát existovať záväzný európsky právny nástroj proti strategickým žalobám proti verejnej účasti na základe výziev občianskej spoločnosti na prijatie takýchto opatrení po vražde maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej.