Z hodnotenia, ktoré uskutočnili mimovládne organizácie a verejné subjekty v 24 členských štátoch, vyplýva, že zapojené spoločnosti dosiahli pri plnení svojich záväzkov značný pokrok, a to napríklad:

  • V priemere v 59 percentách prípadov reagovali IT spoločnosti na oznámenie týkajúce sa nezákonných nenávistných prejavov odstránením obsahu. Toto číslo predstavuje dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov, kedy bola miera odstraňovania obsahu 28 percent.
  • V rovnakom sledovanom období došlo k zlepšeniu miery preverovania oznámení do 24 hodín zo 40 percent na 51 percent. Facebook je však jedinou spoločnosťou, ktorá v plnej miere dosahuje cieľ preveriť väčšinu oznámení do jedného dňa.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová k tomu uviedla: „Výsledky nášho druhého hodnotenia kódexu správania sú povzbudivé.  V porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov zapojené spoločnosti v súčasnosti odstraňujú dvakrát viac prípadov nezákonných nenávistných prejavov a zároveň postupujú rýchlejším tempom. To predstavuje významný krok správnym smerom a svedčí to o tom, že samoregulačný prístup môže fungovať, ak si všetky zúčastnené strany plnia svoje úlohy. Zapojené spoločnosti zároveň nesú veľkú zodpovednosť a musia ďalej napredovať, aby si splnili všetky svoje záväzky. Z môjho pohľadu je takisto dôležité, aby IT spoločnosti poskytovali spätnú väzbu tým, ktorí oznámili prípady nezákonných nenávistných prejavov.“

Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a základných práv. EÚ a jej členské štáty nesú spolu so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne médiá a ďalšími platformami zodpovednosť za to, aby sa internet nestal živnou pôdou pre nezákonné nenávistné prejavy a násilie.