Komisia dostala od Slovenska druhú žiadosť o platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ide o vyplatenie finančnej podpory vo výške 708,8 milióna eur (bez predbežného financovania). Celkovo bude plán obnovy a odolnosti Slovenska financovaný z grantov vo výške 6,0 miliardy eur. Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a sú podmienené tým, že Slovensko realizuje investície a reformy uvedené v jeho pláne obnovy a odolnosti. Druhá žiadosť o platbu sa vzťahuje na 16 míľnikov a cieľov zahŕňajúcich niekoľko reforiem v oblasti obnovy budov, prispôsobenia sa zmene klímy, vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vývoja, sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, boja proti korupcii, podnikateľského prostredia a digitalizácie. Komisia má teraz dva mesiace na posúdenie žiadosti. Následne zašle Hospodárskemu a finančnému výboru Rady svoj predbežný posudok o tom, ako Slovensko napĺňa míľniky a ciele potrebné k danej platbe.