Európska komisia dospela k záveru, že Ukrajina aj Moldavsko dosiahli celkový pokrok v dosahovaní stability inštitúcií. Odporúča preto, aby bol obom krajinám udelený štatút kandidátskej krajiny. Vyplýva to zo stanoviska Komisie k žiadostiam Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska o členstvo v EÚ. Posúdenie Komisie sa týka troch súborov kritérií na vstup do EÚ: politické kritéria, hospodárske kritériá a schopnosť krajiny prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ (acquis EÚ). V prípade Gruzínska, je Komisia zdržanlivejšia a domnieva sa, že krajina má k dispozícii potrebné základy na dosiahnutie stability inštitúcií. Dosiahla dostatočnú úroveň makroekonomiky, ale na zlepšenie fungovania jej trhového hospodárstva sú potrebné výrazné reformy. Keď nastane pokrom v kľúčových oblastiach, Gruzínsko bude mať tiež možnosť stať sa členom Európskej únie.
Komisia v stanoviskách zohľadňuje aj úsilie Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa vzťahujú na významné časti acquis EÚ. Európska komisia zistila, že Ukrajina celkovo značne pokročila v dosahovaní stability inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín; pokračovala vo svojich silných makroekonomických výsledkoch a preukázala pozoruhodnú odolnosť makroekonomickej a finančnej stability. Zároveň potrebuje pokračovať v ambicióznych štrukturálnych hospodárskych reformách a postupne sa približovať európskemu právu v mnohých oblastiach. Rovnako, Moldavsko pokročilo pri dosahovaní stability inštitúcií, ako aj v oblasti makroekonómie, ale hospodárske reformy sú naďalej potrebné. Na základe stanovísk Európskej komisie budú musieť členské štáty EÚ jednomyseľne rozhodnúť o ďalších krokoch. Európska rada bude o žiadostiach o členstvo rokovať 23. a 24. júna 2022.