Európska komisia spolu s Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a riaditeľmi agentúr pre lieky jednotlivých členských štátov včera uverejnila prvý únijný zoznam kritických liekov. Tento krok je výsledkom záväzku Komisie, ktorý prijala vo svojom Oznámení o riešení nedostatku liekov v EÚ, a to zrýchliť prácu na zostavovaní tohto zoznamu. Pôvodne ho oznámila už v návrhu farmaceutickej reformy. Je dôležitou súčasť úsilia EÚ v rámci európskej zdravotnej únie podporiť bezpečnosť dodávok kritických liekov a zabrániť ich nedostatku, a tak zaručiť, že pacienti budú mať k dispozícii lieky, ktoré potrebujú. Takisto je súčasťou úsilia EÚ zlepšiť svoju odolnosť a strategickú autonómiu v časoch geopolitických a neočakávaných výziev. Liek sa dostane do zoznamu kritických liekov, ak je nevyhnutný na zabezpečenie kontinuity poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zaručenie vysokej úrovne ochrany verejného zdravia v Európe. Tento prvý únijný zoznam kritických liekov obsahuje vyše 200 účinných látok používaných v liekoch pre ľudí, ktoré sa v EÚ/EHP považujú za nevyhnutné. Zaradenie lieku do tohto zoznamu neznamená pravdepodobnosť, že daného lieku v blízkej budúcnosti bude nedostatok. Znamená to, že je mimoriadne dôležité jeho nedostatku predísť, pretože jeho nedostupnosť by mohla pacientov citeľne poškodiť a predstavovať veľké problémy pre zdravotnícke systémy.