Európska komisia navrhla nové pravidlá na zefektívnenie a zabezpečenie postupov pri zrážkovej dani v EÚ pre investorov, finančných sprostredkovateľov (napr. banky) a daňové správy členských štátov. Táto iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov v 21. storočí a akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov z roku 2020, podporí spravodlivejšie zdaňovanie, boj proti daňovým podvodom a cezhraničné investície v celej EÚ. Návrh by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027 po tom, ako ho prijmú členské štáty.