Súťaž mladý európan

Dňa 18.4.2022 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2023. Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných škôl z okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves.  Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Liptova, Tatier a Spiša na celoslovenskom kole v Prešove sa stalo súťažiace družstvo Spojenej školy Dominika Tatarku z Popradu.

Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 18. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2023 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 20.  marca 2023 18. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre  trojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných  škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na  Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a  najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.  

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj  proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly  von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná  poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. 

Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku  2023, konkrétne Švédsko a Španielsko. 

V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na  aktuálnu situáciu na Ukrajine. 

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z  Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana  finančných záujmov EÚ. 

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska v priebehu mesiaca apríl 2023Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa  uskutoční dňa 15. júna 2023 v Prešove

Regionálne kolo súťaže pre okresy Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 v popradskom hoteli SATEL***.  

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v aktuálnom štatúte a súťažnom poriadku, zverejnené sú aj na  našom webovom portáli https://www.europedirectpp.eu/mlady-europan-sutaz/

Pri výbere členov študentského trojčlenného tímu Vašej strednej školy pre účasť v regionálnom kole tejto  už tradičnej vedomostnej súťaže o Európskej únii zohľadnite, prosím, skutočnosť, že súťaže sa nemôže  opätovne zúčastniť študent, ktorý sa jej už raz zúčastnil v niektorom z predchádzajúcich ročníkov

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine  aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine ktorá bude  predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023. 

Tento projekt môžu študenti vypracovať ako súčasť školského kola súťaže, ktoré by predchádzalo  vyslaniu tímu reprezentujúceho školu na regionálnom kole. 

Odporúčame zaslanie projektu týždeň pred konaním príslušného regionálneho kola súťaže. Presný  termín stanovuje vyhlasovateľ príslušného regionálneho kola súťaže. 

Keďže bude tento projekt v tlačenej verzii hodnotený v rámci regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2023, budeme si, kvôli času potrebnému na jeho ohodnotenie, veľmi vážiť jeho elektronické, či osobné

  

doručenie alebo zaslanie poštou na adresu Europe Direct Poprad, P.O. Box 36, Hviezdoslavova 24, 058  01 Poprad najneskôr do dňa 12. apríla 2023.  

Vaše prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na adrese: europedirect@europedirectpp.eu  alebo telefonicky na čísle 0905 545 121. 

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu