Súťaž mladý európan

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 19. ročníka vedomostnej súťaže
o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan“ v roku 2024

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili dňom 18. marca 2024 už 19. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.
Hlavnými témami tohto ročníka súťaže sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021 – 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska v priebehu mesiaca apríl 2024. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční dňa 12. júna 2024 v Žiline.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 16. apríla 2024 v popradskom hoteli SATEL***.

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v aktuálnom štatúte a súťažnom poriadku, a budú tiež zverejnené aj na našom webovom portáli https://www.europedirectpp.eu/

Adresa:
EUROPE DIRECT Poprad
Hviezdoslavova č. 24
P.O.Box 36
058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161
Mobil: 0905 545 121
Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu
Url: http://www.europedirectpp.eu