Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan v Poprade

12.4.2018 sa v popradskom hoteli SATEL*** uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018. Súťaže sa zúčastnilo 12 stredných škôl z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.  Víťazom regionálneho kola, ktorý bude reprezentovať región Tatier na národnom kole v Bratislave sa stalo súťažiace družstvo Gymnázia Javorová zo Spišskej Novej Vsi.

Súťaž mladý európan

Zapojte Vašu strednú školu do súťaže Mladý Európan v roku 2018!

Zastúpenie Európskej komisie a sieť 9 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR vyhlasujú tento rok už 13. ročník  celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných  odborných škôl z celého Slovenska.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Medzi hlavné priority tohto roka patria: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade  európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko. K ďalším prioritám patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ. Ďalej je to znalosť rôznych európskych programov ako napríklad Európsky zbor solidarity, Európa pre občanov a znalosť kľúčových inštitucionálnych sietí Európskej únie.

Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Regionálne kolá súťaže sa uskutočnia v 13 regiónoch Slovenska. Celoslovenské kolo súťaže, ktorého sa zúčastnia víťazné trojčlenné družstvá z regionálnych kôl, sa uskutoční 14. júna 2018 vo Vysokých Tatrách.

Regionálne kolo súťaže Mladý Európan pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa sa uskutoční dňa 12. apríla 2018 v popradskom hoteli SATEL***.

Bližšie informácie o súťaži sú v štatúte súťaže a súťažnom poriadku, nájdete ich aj na našej stránke www.europedirectpp.eu . V prípade záväzného záujmu Vašej školy o účasť vo vedomostnej súťaži Mladý Európan v roku 2018, vyplňte, prosíme, priložený formulár prihlášky a zašlite ho O B R A T O M:

 • zoskenovaný na elektronickú adresu: europedirect@europedirectpp.eu,
 • alebo faxom na číslo 052/ 789 51 62,
 • poštou na adresu:
  Europe Direct Poprad
  Hviezdoslavova 24
  P.O. Box 36
  058 01 POPRAD

Odporúčané webové portály o Európskej únii

Inštitúcie podľa článku 7 Zmluvy o ES

Rada Európskej únie http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council/ Európska komisia http://ec.europa.eu/ Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu/ Súdny dvor ES http://curia.europa.eu/ Európsky dvor audítorov http://eca.europa.eu/ Finančné orgány Európska centrálna banka http://www.ecb.int Európska investičná banka http://www.eib.org Ďalšie orgány ES Európsky ombudsman http://www.ombudsman.europa.eu/ Európsky hospodársky a sociálny výbor http://www.eesc.europa.eu/ Výbor regiónov http://www.cor.europa.eu/ Medziinštitucionálne orgány Úrad pre vydávanie úradných publikácií ES http://publications.europa.eu/ Agetúry EÚ http://europa.eu/about-eu/agencies/index_sk.htm Zastúpenie EK v SR http://europa.sk Spoznajme Európu – internetová publikácia http://europa.eu/europago/explore/ Európska informačná sieť pre mládež http://www.eurodesk.sk/ Európske služby zamestnanosti http://www.eures.sk/ 10 priorít Junckerovej Komisie https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ten-priorities-for-europe.pdf Biodiverzita v EÚ http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.3.html Životné prostredie EU http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sk.htm EÚ AV Servis http://ec.europa.eu/avservices/
Adresa: EUROPE DIRECT Poprad Hviezdoslavova č. 24 P.O.Box 36 058 01 Poprad
Tel: 052/ 77 21 320, 052/ 78 95 161 Mobil: 0905 545 121 Fax: 052/ 78 95 162
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu Url: http://www.europedirectpp.eu