V prvom roku fungovania modernizačného fondu sa ôsmim prijímajúcim krajinám sprístupnilo 898,43 milióna EUR s cieľom pomôcť modernizovať ich energetické systémy, znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a poľnohospodárstve a podporiť ich pri plnení ich cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Investície boli potvrdené v Česku (320 miliónov EUR), Estónsku (24,59 milióna EUR), Chorvátsku (2,15 milióna EUR), Maďarsku (34,28 milióna EUR), Litve (28 miliónov EUR), Poľsku (346,40 milióna EUR), Rumunsku (2,99 milióna EUR) a na Slovensku (120 miliónov EUR). Modernizačný fond je financovaný z percentuálneho podielu príjmov z aukcie emisných kvót z európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), takže keď sa cena uhlíka zvýši, aj príjmy z modernizačného fondu sa zvýšiaCieľom fondu je podporiť desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri prechode na klimatickú neutralitu modernizáciou energetického sektora a širších energetických systémov, posilnením energetickej účinnosti a uľahčením spravodlivej transformácie. Prijímajúcimi krajinami sú Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Komisia v júli 2021 navrhla navýšiť prostriedky dostupné z fondu viac ako o dvojnásobok, ktoré by mali slúžiť na riešenie distribučných a sociálnych dôsledkov urýchleného prechodu od fosílnych palív.