Limity na ochranu opeľovačov

Limity na ochranu opeľovačov

Komisia prijala nové pravidlá, ktorými sa po nadobudnutí účinnosti znížia maximálne hladiny rezíduí (MRL) dvoch pesticídov v potravinách. Z posúdení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyplynulo, že tieto dve chemikálie, ktoré patria do skupiny...
Priemyselný plán zelenej dohody

Priemyselný plán zelenej dohody

Komisia predkladá priemyselný plán zelenej dohody s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu. Cieľom plánu je poskytnúť priaznivejšie prostredie na zvýšenie výrobnej...
Limity na ochranu opeľovačov

Limity na ochranu opeľovačov

Komisia prijala nové pravidlá, ktorými sa po nadobudnutí účinnosti znížia maximálne hladiny rezíduí (MRL) dvoch pesticídov v potravinách. Z posúdení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyplynulo, že tieto dve chemikálie, ktoré patria do skupiny...
Značka Európsky študijný program

Značka Európsky študijný program

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež včera odštartovala desať projektov v rámci Erasmus+. Majú slúžiť na testovanie nových foriem nadnárodnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ako si Komisia pred...
Onkologický profil Slovenska

Onkologický profil Slovenska

Komisia a OECD predstavujú prvé onkologické profily jednotlivých krajín. Profily sa uverejňujú v rámci európskeho registra nerovností v oblasti onkologických ochorení dostupného pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island. Z profilov vyplýva, že krajiny EÚ vynaložili...
Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa z 23 členských štátov, Nórska a Islandu (ďalej len „sieť CPC“) zverejnili výsledky preverovania webových stránok maloobchodníkov. Kontrola zahŕňala 399 online obchodov a zamerala sa na tri konkrétne druhy...