Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Európska komisia prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál. Pandémia koronavírusu len potvrdila, aké je pre mladých ľudí mnohokrát ťažké presadiť sa na trhu práce. Komisia už v programe „NextGenerationEU“ a...
Nová platforma Europass

Nová platforma Europass

Komisia predstavila európsky program v oblasti zručností, v ktorom sa stanovujú ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Obsahuje 12 akcií zameraných na zručnosti pre...
Znečistenie ovzdušia v EÚ

Znečistenie ovzdušia v EÚ

V posúdení prvých programov opatrení členských štátov na kontrolu emisií do ovzdušia sa konštatuje, že vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie si vyžaduje zlepšenia. Je potrebné intenzívnejšie úsilie vo všetkých sektoroch, aby pre svojich občanov...
Stratégia EÚ k postaveniu obetí

Stratégia EÚ k postaveniu obetí

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo. V dôsledku...
GDPR v EÚ

GDPR v EÚ

Európska komisia uverejnila hodnotiacu správu o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. GDPR). V správe sa konštatuje, že GDPR splnilo väčšinu vytýčených cieľov, a to najmä tým, že prináša komplexný súbor vymáhateľných práv a že sa ním vytvoril nový...
Európske inovácie sú na vzostupe

Európske inovácie sú na vzostupe

Komisia zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 (European Innovation Scoreboard 2020), z ktorej vyplýva, že inovačná výkonnosť sa v celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických. Podľa najnovších...