Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje 8. ročník Ceny Jána Bahýľa. Cena Jána Bahýľa je udeľovaná od roku 1999 za mimoriadne hodnotné slovenské technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené riešenie. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku. O cenu, ktorá nesie meno konštruktéra a vynálezcu vrtuľníka Jána Bahýľa, možno súťažiť na základe štatútu a udelená bude v troch kategóriách:

– stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
– individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
– vysoké školy a výskumné centrá.
Návrh na udelenie ceny môže podať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike do 31. júla 2018: