Komisia podnikla kroky na to, aby sa výpožičky v rámci dočasného nástroja na obnovu NextGenerationEU financovali za čo najvýhodnejších podmienok pre členské štáty EÚ a ich občanov. Využije diverzifikovanú stratégiu financovania s cieľom do roku 2026 získať približne 800 miliárd EUR v bežných cenách. Tento prístup, ktorý bude v súlade s najlepšími postupmi štátnych emitentov, umožní Komisii získavať potrebné objemy plynule a efektívne. Zároveň tým do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura.
Prostriedky pre nástroj NextGenerationEU, ktorý je základom reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu, si vypožičiame na kapitálových trhoch. Od teraz do konca roka 2026 naň Komisia plánuje získať až 800 miliárd EUR. To zodpovedá objemu v priemernej výške približne 150 miliárd EUR ročne, čím sa EÚ stane jedným z najväčších emitentov v eurách. Všetky emisie budú splatené do roku 2058. Komisia si vypožičiavala aj predtým, na podporu členských štátov EÚ a tretích krajín, ale objem, periodicita a zložitosť vypožičiavania si prostriedkov na NextGenerationEU si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu ku kapitálovým trhom. Tieto nové potreby financovania bude riešiť diverzifikovaná stratégia financovania. Vďaka nej bude Komisia schopná v prípade potreby mobilizovať všetky finančné prostriedky pre členské štáty EÚ a ich občanov za čo najvýhodnejších podmienok. Nástroj NextGenerationEU je základom reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom. Jeho cieľom je prispieť k hospodárskej obnove a tvorbe zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej budúcnosti. EÚ tento nástroj schválila ako súčasť stimulačného balíka vo výške viac ako 2 bilióny EUR (v bežných cenách) alebo 1,8 bilióna EUR (v cenách roku 2018), ktorý zahŕňa aj dlhodobý rozpočet na roky 2021 – 2027. Kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v celkovej hodnote 723,8 miliardy EUR v bežných cenách.