Komisia predstavila tri iniciatívy na okamžité vykonávanie stratégie pre bezpečnostnú úniu: stratégiu EÚ na účinnejší boj proti zneužívaniu detí, novú agendu a akčný plán EÚ na boj proti drogám a akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami. Ide o hrozby, ktoré svojím charakterom presahujú hranice, číhajú v online aj offline priestore, a preto si vyžadujú rozhodné činy na úrovni EÚ. Pandémiou koronavírusu sa situácia ešte zhoršila, najmä pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, ktoré sa dôsledkom izolácie a zvýšenej aktivity online preukázateľne znásobilo. Boj proti nedovolenému obchodovaniu s drogami a strelnými zbraňami predstavuje kľúčový prvok riešenia organizovanej trestnej činnosti a najvyššiu prioritu v oblasti vnútornej bezpečnosti v Európe. Dnešné iniciatívy tvoria súčasť stratégie pre bezpečnostnú úniu. Ich cieľom je zaujať multidisciplinárny, koordinovaný a integrovaný prístup k bezpečnosti. Touto stratégiou sa stanovujú strategické a vzájomne prepojené priority strategickej bezpečnosti, ktoré sa budú realizovať v rokoch 2020 – 2025 na úrovni EÚ. Táto stratégia sa zameriava na prioritné oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť pridanú hodnotu pri podpore úsilia členských štátov o zaistenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Stratégia pokrýva rôzne oblasti od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, cez predchádzanie hybridným hrozbám a ich odhaľovanie či zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry až po propagáciu kybernetickej bezpečnosti a podporu výskumu a inovácie. Stanovujú sa v nej nástroje a opatrenia, na ktorých bude potrebné v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, aby sa zaistila bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí.