Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Aktualizované pravidlá poskytnú orgánom presadzovania práva a justičným orgánom posilnené nástroje na vyšetrovanie a stíhanie nových foriem vykorisťovania vrátane tých, ku ktorým dochádza online. Po ich zavedení sa tieto prísnejšie pravidlá budú vzťahovať na obchodovanie s ľuďmi spáchané alebo uľahčované prostredníctvom internetu a sociálnych médií; formálne referenčné mechanizmy sa stanú povinnými vo všetkých členských štátoch; vedomé využívanie služieb poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi sa stane trestným činom; na vykorisťovanie náhradného materstva, nútené manželstvá a nezákonnú adopciu sa výslovne vzťahuje definícia obchodovania s ľuďmi. Okrem toho budú existovať povinné národné akčné plány pre členské štáty a zlepšenia riadiacej štruktúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zber údajov o obchodovaní s ľuďmi v celej EÚ bude každoročne povinný na základe dohodnutých ukazovateľov, ktoré uverejní Eurostat.