Rok od prijatia návrhu Nového paktu o migrácii a azyle Komisia predkladá správu o migrácii a azyle. Komisia zároveň prijíma obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov a oznámenie o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom. Tieto iniciatívy tvoria súčasť komplexného prístupu k migrácii v rámci Nového paktu o migrácii a azyle a ich cieľom je predchádzať organizovanému vykorisťovaniu migrantov a obmedziť iregulárnu migráciu, čo je v súlade so zámermi nového paktu usilujúceho sa o podporu udržateľného a náležitého riadenia migrácie. Budú zamerané tak na pretrvávajúce výzvy, teda na rozkladanie organizovaných zločineckých skupín, ako aj na potrebu prispôsobiť sa novým výzvam, vrátane štátom sponzorovaného prevádzačstva, v reakcii na situáciu na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom.
Pozornosť sa venuje všetkým aspektom riadenia migrácie. Opisuje sa v nej aktuálny stav v oblasti migračných pohybov, hodnotí sa vplyv pandémie a uvádzajú informácie o činnosti agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti riadenia hraníc a azylu, ako aj o nepretržitej podpore, ktorú poskytuje Komisia členským štátom vystaveným tlaku, či o financovaní a problematike neoprávnených pohybov v rámci EÚ. Upozorňuje sa v nej na bezprostrednú reakciu EÚ na situáciu v Afganistane, na podporu, ktorú EÚ poskytuje Grécku, ako aj na reakciu na príchody z Bieloruska. Podrobne sa v nej opisuje pokrok pri posilňovaní legislatívneho rámca a uvádza sa v nej komplexný prehľad spolupráce s partnerskými krajinami na základe nového prístupu stanoveného v pakte. V správe sa venuje pozornosť aj pokroku v oblasti integrácie a začleňovania. Dnešný balík návrhov je jednou zo série opatrení nadväzujúcich na pakt, ktoré boli oznámené vlani v septembri. Okrem údajov uvedených v správe o migrácii a azyle sú nové štatistické údaje k dispozícii aj na webovej stránke venovanej štatistike, ktorá bola aktualizovaná. Najnovšie údaje potvrdzujú, že pandémia COVID-19 mala v roku 2020 na migráciu významný vplyv, keďže počet legálne, ako aj neoprávnene prichádzajúcich osôb sa oproti roku 2019 znížil. Z predbežných údajov vyplýva, že počet obyvateľov EÚ sa v roku 2020 znížil o 300 000, čo možno čiastočne pripísať nižšej čistej migrácii, ale aj zvýšenému počtu úmrtí v dôsledku pandémie. Pokles počtu príchodov v roku 2020 bol dočasný, keďže dostupné údaje za rok 2021 poukazujú na medziročný nárast. Ide najmä o neoprávnené príchody na trase cez centrálne Stredozemie, západné Stredozemie a východné hranice (Bielorusko). Členské štáty pokračovali v znižovaní počtu nevybavených žiadostí o azyl: koncom júna bolo v EÚ približne 700 000 nevybavených žiadostí, čo je najnižší počet od polovice roka 2015.