Európska komisia schválila zmeny Celoeurópskeho záručného fondu na podporu spoločností postihnutých pandémiou koronavírusu a usúdila, že sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Zmeny sú potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva v zúčastnených členských krajinách. Vzhľadom na súčasné potreby vyplývajúce z dlhotrvajúceho charakteru krízy Komisia schválila tieto zmeny:

·        zvýšenie stropov financovania a maximálnej doby splatnosti určitých produktov so zárukou;

·        možnosť, aby banky zahrnuli úvery a iné možnosti financovania do záruky fondu do 30. júna 2022 a v riadne odôvodnených prípadoch ďalej predĺžili splatnosť takýchto úverov;

·        nový produkt košových úverových dlhopisov na riešenie osobitných finančných potrieb MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. 

Komisia schválila zriadenie fondu 14. decembra 2020. Fond spája podporu z členských štátov a je spravovaný skupinou Európskej investičnej banky. Jeho cieľom je koordinovaným spôsobom riešiť potreby financovania európskych spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP), a to poskytovaním záruk na dlhové a kapitálové nástroje. Možnosť zapojiť sa do fondu majú všetky krajiny. Doteraz sa zapojilo 22 krajín vrátane Slovenska. Viac informácií nájdete v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej štátnej pomoci.