Ako súčasť jednotnej odozvy Európskej únie na štátom podporované zneužívanie ľudí na politický boj na vonkajších hraniciach EÚ s Bieloruskom Komisia a vysoký predstaviteľ navrhujú opatrenia na predchádzanie a obmedzenie dopravných činností, ktoré uľahčujú obchodovanie s ľuďmi alebo ich prevádzanie do EÚ. EÚ tak získa ďalší nástroj na podporu členských štátov zasiahnutých takýmito hybridnými útokmi. Každé opatrenie tohto nástroja by mali sprevádzať iné formy podpory, a to najmä humanitárna pomoc. K nedávnym udalostiam na hraniciach EÚ s Bieloruskom by nemohlo dôjsť, keby určití dopravcovia vedome alebo nevedome neprispeli k zneužívaniu ľudí. To malo kruté humanitárne následky a závažne ohrozilo tak bezpečnosť na vonkajších hraniciach EÚ, ako aj stabilitu v regióne. EÚ musí mať k dispozícii vhodné nástroje na boj proti zneužívaniu ľudí na politické účely, a preto Komisia navrhuje vytvoriť nový právny rámec, ktorý umožní adresne zasiahnuť proti dopravcom vo všetkých druhoch dopravy (pozemnej, leteckej, riečnej a námornej)ktorí sa zapájajú do obchodovania s ľuďmi alebo ich prevádzania do Európskej únie alebo ho umožňujú. Opatrenia by boli zvolené a nastavené primerane a od prípadu k prípadu. Mohli by zahŕňať obmedzenie operácií na trhu Únie, pozastavenie licencií a povolení, pozastavenie práv na tankovanie alebo údržbu v EÚ, zákaz tranzitu alebo preletu ponad EÚ, technických prestávok a zastavení v prístavoch EÚ.Rada ministrov EÚ pre zahraničné veci 15. novembra rozhodla o rozšírení sankčného režimu EÚ pre Bielorusko tak, aby sa zameriaval na jednotlivcov a subjekty, ktoré organizujú zneužívanie ľudí ako nástrojov politického boja alebo sa na ňom zúčastňujú, vrátane leteckých spoločností, cestovných kancelárií a iných sprostredkovateľov. Dosiahla sa politická dohoda o piatom balíku zoznamov, ktoré majú pomôcť riešiť situáciu na hraniciach, obchodovanie s ľuďmi a pokračujúce represie v Bielorusku.

.